Làm thế nào để sắp xếp lại các cuộc họp video

"Sắp xếp lại cuộc họp video của bạn

  • Chuyển sang tab "Lịch trình của tôi" "
  • Bấm vào cuộc họp video theo lịch trình
  • Sau đó nhấp vào "" Sắp xếp lại "", chọn thời gian mới cho cuộc họp. "