Đánh dấu các phiên để yêu thích

"Đánh dấu một phiên để truy cập nó thuận tiện bất cứ lúc nào trong sự kiện

Chuyển sang tab "Chương trình nghị sự" "

Chọn phiên bạn muốn đánh dấu,

Nhấp vào nút "" Yêu thích ""

Phiên được đánh dấu sẽ được liệt kê trên tab "" Lịch trình của tôi / Kết nối của tôi "". "