Truy cập video hội thảo trên web / phát trực tiếp

"Để nội dung video trên nền tảng

  • Chuyển sang tab "Chương trình nghị sự
  • Lọc các phiên sử dụng các tùy chọn thả xuống
  • Mở rộng các phiên và nhấp vào nút thuyết trình "