Tôi có thể lưu ứng dụng cuộc họp này vào điện thoại của mình không?

Ứng dụng cuộc họp là một ứng dụng dựa trên web không yêu cầu tải xuống. Bạn có thể lưu ứng dụng trên thiết bị di động của mình bằng cách thực hiện theo các bước sau:

Đối với iOS Safari: Chạm vào biểu tượng chia sẻ, sau đó chọn ‘Thêm vào màn hình chính.
Đối với Android, Chrome Mobile: Chuyển đến menu trình duyệt, sau đó chọn ‘Thêm vào màn hình chính.