Tôi có thể điều chỉnh thời gian trống của mình bằng cách nào?

Việc điều chỉnh và xác nhận thời gian của quý khách là rất quan trọng, giúp các khách tham dự có thể xác nhận lịch hẹn với quý khách. Điều này cũng giúp đảm bảo các cuộc hẹn đều được sắp xếp trong khung thời gian trống phù hợp.

Bạn có thể chỉnh sửa lịch trình của bạn bằng cách vào và nhấp vào Lịch hẹn của tôi. Để thiết lập lịch trình của bạn, chỉ cần đánh dấu hoặc nhấp vào để thiết lập thời gian trống và không trống. Nhấn vào nút XÁC NHẬN để lưu lịch trình của bạn.