Tôi kiểm tra thông tin trạng thái/địa điểm/thời gian lịch hẹn bằng cách nào?

Nhấp vào  và chọn Lịch hẹn để xem những cuộc hẹn đã được xác nhận và lịch hẹn đang chờ xác nhận.

Ứng dụng sẽ thể hiện những lịch hẹn đã xác nhận, thông tin địa điểm, thời gian và ngày tháng.

Chúng tôi sẽ gửi quý khách tổng kết lịch hẹn của tất cả các cuộc hẹn 3 ngày trước sự kiện. Quý khách có thể dễ dàng bổ sung các cuộc hẹn của bạn theo lịch mong muốn.