Tôi có thể lưu lại hoặc đánh dấu những thông tin liên lạc tôi sẽ xem lại sau bằng cách nào?

Chọn Khởi động. Các hồ sơ khởi động sẽ được trữ ở > Mục Hồ sơ Khởi động.