Cách thức hoạt động của ứng dụng?

Điều đầu tiên bạn có thể nhận thấy là ứng dụng cuộc họp này sẽ nhắc bạn chèn sở thích của bạn vào trang " For You". Sau khi ứng dụng hiểu những gì bạn quan tâm, nó sẽ tự động bề mặt những người tham dự có liên quan nhất ở đầu danh sách của bạn.

Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng bạn cần phải đặt thời gian sẵn có của bạn trên chính ứng dụng. Điều này là để người tham dự đáp ứng yêu cầu cuộc họp của bạn có thể chọn thời gian mà bạn có sẵn, để thành công thiết lập một cuộc họp.